Hoo’istuuwwan bakka barbaadu. Waantonni akka golgaa, meeshaalee mana keessaa, boraatiin yookin kanneen biroo boordii mukaa yookin hoo’istuuwwan baatamanitti dhiyoo yoo jiraatan, abiddi uumamuu danda’a.
• Wantoota HUNDUMAA hoo’istuuwwan irraa fageessaa.
• Fageenyi hoo’istuuwwan kan boordii mukaa yoo xiqqaate 12 inchi/30 cm yoo ta’u, kan meeshaalee hoo’ina kennanii baatamanii ammoo 3 ijjata/90 cm ta’uu qaba
• Hoo’istuun kam dhaame yoo ta’e illee hoo’istuun boordii mukaa banaa ta’uu danda’a.


Tags

Seattle Fire Department, Seattle Fire, Seattle Fire Rescue, Seattle Fire Medics


You may also like

Satsop Nuclear Power Plant

Subscribe to our newsletter now!