May 21

Yeroo Waa Hoo’isan Of-eeggannoo Taasifamuu Qabu (Heating Safety in Oromo)

0  comments

Hoo’istuuwwan bakka barbaadu. Waantonni akka golgaa, meeshaalee mana keessaa, boraatiin yookin kanneen biroo boordii mukaa yookin hoo’istuuwwan baatamanitti dhiyoo yoo jiraatan, abiddi uumamuu danda’a.
• Wantoota HUNDUMAA hoo’istuuwwan irraa fageessaa.
• Fageenyi hoo’istuuwwan kan boordii mukaa yoo xiqqaate 12 inchi/30 cm yoo ta’u, kan meeshaalee hoo’ina kennanii baatamanii ammoo 3 ijjata/90 cm ta’uu qaba
• Hoo’istuun kam dhaame yoo ta’e illee hoo’istuun boordii mukaa banaa ta’uu danda’a.


Tags

Seattle Fire Department, Seattle Fire, Seattle Fire Rescue, Seattle Fire Medics


You may also like

Seattle Police Department lip sync video
Minuteman Hose Deployment
30-year-old man shot near CHOP district Tuesday morning
Dog rescued from wreckage of collapsed Magnolia house 6 days later
Station 19 Cast Plays Firefighter Trivia
Homeless man removed from building after 7 On Your Side report
Seattle Fire Department Aid 2 Responding
2 people shot and killed in Wallingford | FOX 13 Seattle

Subscribe to our newsletter now!